Home  >  Solars   >  Per adjudicar  Lloguer

s

A tenir present

Cal demostrar solvència

El conveni fixa la solvència com un requisit bàsic. Com a fundació o cooperativa podeu associar-vos a una gestora per complir aquest requisit.

+ Més informació

Solars disponibles

Consulta aquesta pàgina per veure els sòls i les finques incorporats recentment al conveni.

La resolució d’adjudicacions de cicles anteriors les pots trobar a la pàgina d’adjudicacions.

Documentació necessària

Documents explicatius de la proposta, adjuntant la documentació oportuna acreditativa.

Requeriments i criteris d’avaluació

El conveni fixa un seguit de requeriments que totes les propostes d’adjudicació han de complir per ser acceptades a la Taula de Designació. Podeu consultar un resum sobre el conveni o descarregar-lo directament per a més informació A continuació es resumeixen els requeriments:

  • Celeritat i industrialització en la tramitació i construcció o rehabilitació d’habitatges.
  • Capacitat tècnica i econòmica per garantir l’execució de l’obra i alhora dinamitzar el sector de l’habitatge social i cooperatiu.
  • Garantia de preus de lloguer o de quotes de cessió que s’adeqüin als preus protegits.
  • Evitar la concentració de projectes en pocs promotors.
  • Criteris d’emergència climàtica, de millora energètica i límit d’elements contaminants i desincentivació de l’ús del vehicle privat.
  • Foment dels lligams comunitaris.

Pel que fa als requeriments de solvencia, la cooperativa de lloguer o fundació designada adjudicatària haurà de gaudir al moment de la signatura del conveni d’experiència acreditada en la promoció d’habitatge social. Com a mínim haurà d’haver efectuat o tenir en curs (llicència atorgada i obra nova iniciada), la promoció (obra nova, rehabilitació o gestió) de 30 habitatges de protecció oficial a Catalunya en els darrers 15 anys.

Si la cooperativa de lloguer o fundació gaudeixen d’un número inferior a 30 habitatges promocionats, o no tenen experiència, podrà acreditar-se indirectament mitjançant la subscripció d’un contracte per a la gestió de la promoció dimanant del conveni amb una gestora d’habitatges que acrediti haver gestionat la promoció de 100 habitatges de protecció oficial en els darrers 15 anys. O si el nombre es inferior dues promocions, que com a mínim sumin 30 habitatges, sense necessitat, en el cas de cessió d’us, que l’experiència sigui específicament en cessió d’ús; i es considera també que el caràcter social i sense ànim de lucre de la gestora és una bona sinèrgia en l’acompanyament sense que sigui excloent de gestores que no tinguin aquest caràcter.

Finalment, per tal de garantir l’assequibilitat dels habitatges, el conveni estableix les següents condicions econòmiques als projectes adjudicats:

 

  • Cànon de 0 euros durant l’amortització del finançament bancari per a la construcció i com a màxim durant 25 anys. A partir d’aquell moment el cànon serà de 1,43 euros m2 construït d’habitatge o local.
  • Subvencions retornables del 7% del cost total de la promoció retornables a partir del tercer any següent a la finalització de l’amortització del préstec hipotecari durant trenta sis mesos. L’entitat que hagi optat a la sol·licitud de la subvenció retornable haurà de destinar, un cop amortitzat el préstec de finançament per a la construcció, el 50% dels seus beneficis o excedents per a l’Ajuntament de Barcelona.
  • Garantia municipal de l’impagament del préstec en cas de més de cinc venciments. En cas d’impagament de més cincs venciments, el titular del dret del sòl haurà de subrogar-se en les obligacions derivades del préstec hipotecari o bé procedir-ne a la seva cancel·lació.
  • Finançament en negociació en el marc del conveni per part de l’ICO, ICF, BEI o altres entitats financeres públiques o privades.

Terminis

El període per presentar propostes d’adjudicació en la modalitat de cessió d’ús té normalment una durada de 1 mes.

 

Procediment de presentació de propostes

Per a presentar propostes d’adjudicació en la modalitat de lloguer podeu escriure a info@cohabitac.cat (fundacions) o conveni.esal@habicoop.cat (cooperatives).

Suport

Si teniu dubtes sobre el conveni podeu consultar la pàgina de resum sobre el conveni o descarregar-lo directament.

Si teniu dubtes sobre les entitats gestores que poden acompanyar-vos a acreditar la solvència, podeu contactar directament a Cohabitac i la FCHC a través de la pàgina d’entitats signants del conveni.

Per a la resta de dubtes podeu escriure a info@cohabitac.cat (fundacions) o conveni.esal@habicoop.cat (cooperatives).

CC-BY-SA 2021 FCHC, Cohabitac & XES

CC-BY-SA 2021

FCHC, Cohabitac & XES

Web feta amb programari lliure i cura per holon